Oskar Dorosz

Regulamin serwisu internetowego

 • 1 Wstęp Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania z Serwisu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym https://oskardorosz.pl/
 • 2 Definicje Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się podane niżej definicje:
 1. Usługodawca – MED-DOR Oskar Dorosz z siedzibą w Nowogrodzie Bobrzańskim, adres: 66-010 Nowogród Bobrzański, ul. Ogrodowa 8, numer REGON 383537909 oraz NIP 9731065125, będąca Administratorem, Właścicielem i Usługodawcą Serwisu.
 1. Serwis – Serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę w języku polskim za pośrednictwem witryny www dostępnej w sieci Internet pod adresem https://oskardorosz.pl/, który świadczy na rzecz Użytkowników Usługi.
 1. Użytkownik – osoba fizyczna (w tym Konsument), osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolności do czynności prawnych, która zawiera z Usługodawcą Umowę o świadczenie usług.
 1. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną zawierający Umowę w celu bezpośrednio niezwiązanym z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 1. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika na podstawie Umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Serwisu, w ramach systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, w tym szkolenia (wykłady / warsztaty / konferencje / kursy) i konsultacje, i sesje indywidualne.
 1. Umowa – umowa o świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika usługi.
 1. Zamówienie – czynność podejmowana przez Użytkownika, polegająca na wyborze w ramach Serwisu określonych Usług, zmierzająca bezpośrednio do zawarcia z Usługodawcą Umowy na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 1. Koszyk – formularz elektroniczny, za pośrednictwem, którego Użytkownik składa zamówienie.
 1. Konto – utworzone pod warunkiem dokonania Rejestracji i logowania Konto, umożliwiające Użytkownikowi zarządzanie danymi, dostępne w Serwisie.
 1. Cena – cena jednostkowa zamieszczona w opisie Usługi, wyrażona w złotych polskich, będąca ceną brutto.
 1. Przelew dedykowany – przelew dokonywany za pośrednictwem serwisu płatności internetowych.
 • 3 Ogólne warunki
 1. Zawieranie Umów w Serwisie odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego.
 1. Dla korzystania z Serwisu niezbędnym jest posiadanie urządzenia wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Linux lub Windows z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową, zapewniającą dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej, obsługującej pliki cookies, oraz posiadanie aktywnego konta poczty e-mail. Użytkownik może składać zamówienia na poszczególne Usługi pod warunkiem posiadania programów spełniających następujące wymagania techniczne: dla e-booka – program obsługujący format pliku PDF., pub., lub mobi.
 1. Do dokonania rejestracji lub złożenia zamówienia w Serwisie niezbędna jest akceptacja przez Użytkownika Regulaminu i Polityki Prywatności.
 1. Zawartość stron Serwisu stanowi własność Usługodawcy i jest prawnie chroniona.
 1. Użytkownik może skontaktować się z Usługodawcą drogą mailową na adres: info@oskardorosz.pl.
 1. Treści prezentowane na stronach Serwisu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert.
 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość zawarcia umowy sprzedaży produktów fizycznych dostępnych w Sklepie, umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci kursów on-line oraz innych produktów elektronicznych opisanych na stronach Sklepu, jak również możliwość odpłatnego uzyskania dostępu do zawartości tj. treści cyfrowych takich jak e-booki, webinary, nagrania audio, karty pracy, transkrypcje, materiały wizualne, pliki do druku.
 1. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
 1. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.
 1. Ceny Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu są wyrażone w złotych polskich, są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
 1. Usługodawca może dokonywać modyfikacji w zakresie asortymentu Serwisu i cen Usług. Usługodawca może też przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Usługodawca wskazuje, iż wszelkie zmiany w tym zakresie nie będą miały wpływu na zawarte już z Użytkownikami umowy sprzedaży poszczególnych Usług.
 • 4 Świadczenie Usługi Newsletter
 1. Umowa o świadczenie Usługi zwanej Newsletterem zawierana jest z Użytkownikiem na czas nieoznaczony. Przedmiotem tej Umowy jest przesyłanie przez Usługodawcę bezpłatnie, na adres poczty elektronicznej Użytkownika, wiadomości zawierających m.in. opis form działalności promocyjnej, w szczególności obniżek cen, nieodpłatnych świadczeń pieniężnych lub rzeczowych i innych korzyści związanych z promowaną Usługą. Do zawarcia umowy dochodzi poprzez oznaczenie przez Użytkownika właściwego pola w formularzu udostępnionym na stronie Serwisu, którym Użytkownik wyraża wolę otrzymywania Newslettera na podany przez niego adres poczty elektronicznej i potwierdzenia przez Usługodawcę, wysłanego na adres poczty elektronicznej Użytkownika, zawarcia Umowy o świadczenie tej Usługi.
 1. Umowa o świadczenie bezpłatnej Usługi Newsletter może być rozwiązana w każdym czasie zarówno przez Użytkownika jak i Usługodawcę i bez podania przyczyny. Dochodzi do tego przy zastosowaniu ujętych w Regulaminie funkcji lub poprzez przesłanie wiadomości przez Użytkownika na adres poczty elektronicznej Usługodawcy podany w § 2 ust. 1 albo na adres poczty elektronicznej Użytkownika, w razie wypowiedzenia umowy przez Usługodawcę.
 • 5 Konto
 1. Założenie Konta jest bezpłatne i odbywa się poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod adresem elektronicznym https://oskardorosz.pl/moje-konto. Formularz stanowi ofertę skierowaną przez Usługodawcę do przyszłego Użytkownika w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta.
 1. Posiadanie Konta umożliwia Użytkownikowi w szczególności: a) składanie zamówień, b) przeglądanie historii zamówień, c) monitorowanie statusu płatności za złożone zamówienia, d) szybkie i łatwe zakupy, e) bezpieczny dostęp.
 1. Podczas zakładania Konta Użytkownik – Konsument podaje następujące dane: a) hasło, b) adres e-mail, c) imię i nazwisko, d) adres e) numer telefonu,
 1. Użytkownik niebędący Konsumentem może podać następujące dane: a) firmę, pod którą prowadzi działalność, b) imię i nazwisko osoby składającej zamówienie, c) adres siedziby, d) adres e-mail,
 1. Kliknięcie przez Użytkownika przycisku „Zarejestruj się” powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego wypełnionego przez Użytkownika do Usługodawcy i jest równoznaczne z przyjęciem przez osobę zakładającą Konto oferty Usługodawcy, o której mowa w postanowieniu ust. 1 niniejszego paragrafu. Z tą chwilą między Usługodawcą, a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta.
 1. Usługodawca po zawarciu umowy wysyła do Usługodawcy, na podany przez niego adres poczty elektronicznej, wiadomość zawierającą potwierdzenie założenia Konta.
 1. Usługodawca zaleca, by Użytkownik przechowywał swoje dane służące do logowania w Serwisie, tak aby żadne osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.
 1. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze niezgodnym z prawem.
 • 6 Składanie zamówienia
 1. Składanie zamówienia odbywa się: a) za pośrednictwem Konta na stronie https://oskardorosz.pl/. b) poprzez złożenie jednorazowego zamówienia na stronie, o której mowa powyżej, bez dokonywania rejestracji i zakładania Konta. c) w przypadku Usługi konsultacji i sesji indywidualnej – w drodze rezerwacji konsultacji za pośrednictwem: i formularza, dostępnego na stronie https://oskardorosz.pl/konsultacje lub ii adresu e-mail: info@oskardorosz.pl.
 1. Złożenie zamówienia w trybie określony powyżej w ust. 1 punkt a) i b) odbywa się przy wykorzystaniu Koszyka.
 1. Przed złożeniem zamówienia Użytkownik dokonuje wyboru parametrów Usługi i wybiera sposób formy płatności.
 1. Poprzez kliknięcie ikony „Kupuję i płacę” Użytkownik akceptuje warunki Umowy, właściwości oraz cenę Usługi i zobowiązuje się do zapłaty Ceny.
 1. Jeżeli Użytkownik nie posiada Konta, to powinien podać dane niezbędne do realizacji zamówienia. W tym przypadku do złożenia zamówienia niezbędna jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności i plików cookies.
 1. W przypadku Usługi konsultacji i sesji indywidualnej do złożenia zamówienia w drodze rejestracji telefonicznej niezbędna jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności i plików cookies, o czym Użytkownik zostanie poinformowany w wiadomości email, o której mowa w § 6 pkt 9a.
 1. Zamówienie stanowi skierowaną do Usługodawcy ofertę Użytkownika zawarcia Umowy o świadczenie usług znajdujących się w Koszyku.
 1. Po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzymuje na adres: wiadomość e-mail stanowiącą potwierdzenie wpłynięcia zamówienia do Usługodawcy.
 1. W przypadku zamówienia Usługi polegającej na konsultacji i sesji indywidualnej, zamówienie w dalszej części odbywa się w następujący sposób: a) po wypełnieniu formularza, dostępnego na stronie https://www.oskardorosz.pl/konsultacje, lub rejestracji mailowej. Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail, zawierającą datę i godzinę wstępnej rezerwacji terminu konsultacji i sesji indywidualnej oraz numer rachunku bankowego, na którym Użytkownik powinien dokonać płatności za Usługę a także wskazanie konieczności akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności, dostępnych na stronie internetowej Usługodawcy oraz załączonych do wiadomości, przy czym dokonanie wpłaty oznacza akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności. Usługodawca zastrzega, iż do czasu wpływu należności za zamówioną Usługę na podany przez Usługodawcę numer rachunku bankowego, termin konsultacji nie będzie rezerwowany i w razie braku wpłaty w terminie 2 dni od dnia złożenia zamówienia na Usługę konsultacji i sesji indywidualnej, konsultacja zostanie anulowana po upływie 5 dni od dnia jej zamówienia. Wraz z wiadomością e-mail zawierającą termin wstępnej rezerwacji oraz numer rachunku bankowego, Użytkownik otrzyma również pełną informację o terminie wpłaty, o której mowa powyżej; b) po zaksięgowaniu wpłaty od Użytkownika na rachunek bankowy Usługodawcy, Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie rezerwacji terminu konsultacji i sesji indywidualnej oraz wytyczne do wykonania przed konsultacją.
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówień, które zostały złożone bez lub z błędnym adresem e-mail lub numerem telefonu.
 1. Użytkownik zobowiązany jest zapłacić za zamówioną Usługę w terminie 2 dni od dnia zawarcia Umowy. W przypadku braku płatności w tym terminie, zamówienie zostanie anulowane po upływie 5 dni od momentu jego złożenia.
 1. W przypadku braku zamówionej Usługi i braku możliwości zdobycia do niej dostępu na czas realizacji określonego w Zamówieniu, Użytkownik zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany i otrzyma zwrot uiszczonej należności.
 1. Koszty związane ze świadczeniem Usług oraz obsługą płatności ponosi Użytkownik, przy czym Usługodawca może ustalić określoną wysokość wartości dokonywanych zakupów, po której przekroczeniu przez Użytkownika koszty płatności pokryje Usługodawca.
 1. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.
 2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący może założyć konto w trakcie składania zamówienia.
 3. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki: (a) wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka” – przy niektórych produktach dodanie do koszyka może wymagać uprzedniego wyboru wariantu, (b) przejść do widoku koszyka, (c) wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia, (d) zapoznać się z Regulaminem i Polityką prywatności  i je zaakceptować – Kupujący akceptuje Regulamin i Politykę prywatności tylko, jeśli zapoznał się z ich treścią i rzeczywiście akceptuje ich postanowienia; akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia, (e) kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę” lub „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 4. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę” lub „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Kupujący zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną celem dokonania płatności za zamówienie. Po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Kupujący dostanie potwierdzenie złożenia zamówienia na adres e-mail.
 5. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
 6. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 5 powyżej.
 7. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.
 8. Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki lub do odbioru.
 9. Czas realizacji zamówienia w przypadku zamówienia z dostawą nie powinien przekroczyć 14 dni.
 10. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Kupującego.
 • 7 Usługa konsultacji i sesji indywidualnej
 1. Usługa konsultacji i sesji indywidualnej odbywają się telefonicznie pod wskazanym przez klienta numerem telefonu lub on-line przy użyciu aplikacji tj. Messenger/Whatsapp/Skype.
 1. Użytkownik, który wyraża chęć skorzystania z usługi konsultacji on-line powinien posiadać odpowiednie urządzenie umożliwiające mu dostęp do Internetu i odpowiednią jakość połączenia niezbędną do wymiany informacji.
 1. Usługa konsultacji i sesji indywidualnej nie stanowi działalności leczniczej w rozumieniu Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U.2018.2190), w szczególności podczas tej Usługi nie są udzielane konsultacje i świadczenia zdrowotne w rozumieniu tej ustawy. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż Usługa ta ma charakter informacyjny i nie stanowi diagnozy lekarskiej, konsultacji medycznej, nie może zastępować leczenia ani terapii, realizowanej przez podmiot prowadzący działalność leczniczą, w szczególności nie może zastępować konsultacji lekarskiej.
 1. Usługa konsultacji i sesji indywidualnej jest płatna i odbywa się poprzez rozmowę specjalisty z Użytkownikiem, której czas trwania uzależniony jest od wykupionego przez Użytkownika czasu konsultacji. W razie przekroczenia wykupionego czasu konsultacji i sesji indywidualnej, Użytkownik zobowiązany będzie do poniesienia dodatkowej opłaty, według Cennika.
 1. Przed odbyciem konsultacji i sesji indywidualnej Użytkownik obowiązany jest do zapoznania się z wytycznymi, znajdującymi się na stronie internetowej Usługodawcy https://oskardorosz.pl/wytyczne/. Niewypełnienie powyższego obowiązku może wiązać się ze skutkiem w postaci konieczności przełożenia konsultacji i sesji indywidualnej oraz dodatkowymi kosztami wynikającymi z tego tytułu, określonymi w Cenniku Usługodawcy. Koszty te nie mogą przekroczyć 50% ceny Usługi.
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego zastosowania się przez Użytkownika do zaleceń, informacji czy porad, udzielonych mu podczas konsultacji i sesji indywidualnej. Usługodawca oświadcza, iż zatajenie jakichkolwiek informacji lub podanie nieprawdy przez Użytkownika podczas całej procedury konsultacji i sesji indywidualnej może wpłynąć negatywnie na jego stan zdrowia lub w szczególnych przypadkach zagrażać jego życiu i Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki mogące powstać, jeśli z tych powodów została udzielona nieprawidłowa konsultacja. Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności za dłuższe stosowanie przez Użytkownika zaleceń, udzielonych podczas konsultacji i sesji indywidualnej, bez wiedzy i kontroli Usługodawcy.
 1. Usługodawca zastrzega, iż uzyskana informacja przez Użytkownika podczas konsultacji i sesji indywidualnej, nie może stanowić dla Użytkownika wyłącznej podstawy do podejmowania jakichkolwiek działań o charakterze zdrowotnym. Uzyskana podczas konsultacji informacja nie może stanowić podstawy do zmiany, rezygnacji czy też niedostosowania się do terapii, sposobu leczenia, zaordynowanych leków, które Użytkownik uzyskał na skutek diagnozy lekarskiej. Konsultacje i sesje indywidualne w ramach Usług świadczonych przez Usługodawcę mają charakter wyłącznie opiniodawczy. Usługodawca oświadcza, iż zalecenia, dieta a także suplementacja nie mogą być dożywotnio stosowane przez Użytkownika bez kontroli Usługodawcy. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że informacje udzielone w ramach Usługi konsultacji i sesji indywidualnej są dostosowane do jego stanu, zgodnie z wiedzą specjalisty nabytą podczas ostatniej konsultacji.
 1. Podczas konsultacji i sesji indywidualnej Użytkownik zostanie poinformowany o ewentualnej konieczności wykonania badań lub badań dodatkowych. Użytkownik wykonuje badania na własny koszt. W przypadku, gdy Użytkownik odmówi wykonania zaleconych badań Usługodawca ma prawo odmówić Użytkownikowi dalszych konsultacji. W takiej sytuacji, opłaty pobrane od Użytkownika z tytułu udzielonej Usługi nie podlegają zwrotom.
 • 8 Pozostałe warunki
 1. Brak obecności Użytkownika na konsultacji i sesji indywidualnej lub na szkoleniu (warsztacie, kursie, konferencji, wykładzie), równoznaczne jest ze spełnieniem świadczenia przez Usługodawcę i powoduje wygaśnięcie po stronie Użytkownika wszelkich roszczeń o wykonanie przedmiotu Umowy, jako bezprzedmiotowych.
 1. W przypadku Usługi w postaci szkolenia (warsztatu, kursu, konferencji, wykładu), Użytkownik, który nabył Usługę, uprawniony jest do wskazania innego uczestnika, który zamiast niego weźmie udział w danym wydarzeniu, pod warunkiem, jednakże, iż zmiana taka zgłoszona zostanie Usługodawcy na adres e-mail info@oskardorosz.pl nie później niż 7 dni przed terminem świadczenia danej Usługi. W takiej sytuacji, Użytkownik, który zakupił daną Usługę traci prawo do jej świadczenia bezpośrednio na jego rzecz, w innym, późniejszym terminie.
 1. W przypadku Usługi konsultacji i sesji indywidualnej Użytkownik, który nabył Usługę, najpóźniej na 2 dni przed ustalonym z Usługodawcą terminem ma prawo go zmienić, tylko jeden raz i wybrać inny, dostępny u Usługodawcy termin Usługi.
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z Usługi spowodowany nieprawidłowym funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych lub telekomunikacyjnych Użytkownika lub Usługodawcy, ani za szkody powstałe z powodu wadliwego funkcjonowania urządzeń lub jego oprogramowania po stronie Użytkownika lub Usługodawcy.
 1. W przypadku zakupu Usługi na rzecz osoby trzeciej, Użytkownik jest zobowiązany poinformować tę osobę o postanowieniach Umowy, Regulaminu i szczegółach zakupionej Usługi. Akceptując Regulamin Użytkownik oświadcza, że poinformował o treści Regulaminu osobę trzecią, uzyskując jej akceptację.
 1. Warunki przetwarzania danych osobowych Użytkowników, w tym na potrzeby prowadzenia dokumentacji w przypadku Usługi konsultacji i sesji indywidualnej zawarte zostały w zakładce https://oskardorosz.pl/polityka-prywatnosci/.
 1. W przypadku odstąpienia od Umowy, w terminie późniejszym niż wskazany w § 9 ust. 1 Regulaminu (czyli w terminie późniejszym niż 14 dni od dnia zawarcia umowy), należność wpłacona przez Użytkownika nie zostanie mu zwrócona.
 1. Usługodawca nie gwarantuje rezultatów skorzystania przez Użytkownika z Usług oraz nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa podejmowanych przez Użytkownika działań będących efektem skorzystania przez niego z Usług świadczonych przez Usługodawcę.
 1. Usługodawca może odwołać wykonanie Usługi z powodów przez niego niezawinionych oraz w razie wystąpienia siły wyższej, w tym choroby prowadzącego, zawiadamiając o tym Użytkownika na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej. W takiej sytuacji, Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty poniesione przez Uczestników związane z przełożeniem bądź odwołaniem wykonania Usługi.
 1. W przypadku wskazanym powyżej Użytkownik jest uprawniony do odstąpienia od Umowy oraz do żądania zwrotu kwoty wpłaconej na poczet świadczenia Usługi, w terminie trzydziestu (30) dni od chwili zawiadomienia o odwołaniu wykonania Usługi.
 1. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo zmiany daty, czasu, miejsca wykonania Usługi, programu wydarzenia, listy prelegentów i kolejności wystąpień. Wszystkie aktualne informacje dotyczące szkoleń, w tym program wydarzenia, będą na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej. W przypadku znaczących zmian cech Usługi wskazanych w opisie Usługi w Serwisie, Uczestnik może odstąpić od Umowy, za zwrotem poniesionych kosztów, w terminie trzydziestu (30) dni od dnia zawiadomienia o dokonanych zmianach.
 • 9 Zasady sprzedaży treści cyfrowych/plików cyfrowych (EBOOKÓW, PLIKÓW MP3)

I.Składanie zamówienia

 1. W celu złożenia zamówienia na zakup Pliku cyfrowego, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki: (a) zaznaczyć wybrany Plik cyfrowy za pomocą opcji „Dodaj do koszyka”, (b) przejść do widoku koszyka, (c) wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia, (d) wybrać formę płatności, (e) wyrazić zgodę na dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu odstąpienia od umowy zawartej na odległość w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy, (f) zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować. Kupujący akceptuje Regulamin tylko, jeśli zapoznał się z jego treścią rzeczywiście akceptuje jego postanowienia. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia, (g) nacisnąć przycisk „Kupuję i płacę” lub „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 2. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę” lub „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Kupujący zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną celem dokonania płatności za zamówienie. 
 3. Po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę o dostarczenie pliku cyfrowego objętego zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.
 4. Po złożeniu zamówienia, system teleinformatyczny Sprzedawcy wygeneruje i prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego podany w treści zamówienia, potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
 1. Realizacja zamówienia
 1. Ze względu na specyfikę sprzedawanego produktu, zakup Plików cyfrowych może zostać zrealizowany wyłącznie po dokonaniu płatności z góry.
 2. Zamówienie zawierające Pliki cyfrowe zostaje przekazane do realizacji w momencie otrzymania przez Sprzedawcę od podmiotu realizującego płatność informacji o dokonaniu pełnej płatności.
 3. Po otrzymaniu informacji o dokonaniu pełnej płatności Sprzedawca prześle na adres email podany przez Kupującego przy składaniu zamówienia, wiadomość email z linkiem do ściągnięcia Pliku cyfrowego. 
 4. Treść cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do treści cyfrowej lub pobranie treści cyfrowej, zostały udostępnione konsumentowi.
 5. Jeżeli zrealizowanie zamówienia nie jest możliwe, Sprzedawca poinformuje Kupującego o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na adres email podany przez Kupującego przy składaniu zamówienia. W przypadku dokonania przez Kupującego uprzedniej płatności za takie zamówienie, Sklep dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy, z którego nastąpiła wpłata.

III. Odstąpienie Konsumenta od umowy

 1. Jeżeli przedsiębiorca nie dostarczył treści cyfrowej, konsument wzywa go do ich dostarczenia. Jeżeli przedsiębiorca nie dostarczy treści cyfrowej niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, konsument może odstąpić od umowy.
 2. Konsument w terminie 14 dni od zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych może od niej odstąpić bez podawania przyczyny, chyba że została przez Konsumenta wyrażona zgoda na dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy o dostarczenie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną i  uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia , że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sklep przekazał konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy  (zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).
 4. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 5. W przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej konsument może odstąpić od umowy, jeżeli Sprzedawca nie dostarczył treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezwłocznie po wezwaniu go przez Kupującego, lub w uzgodnionym terminie. 
 6. Kupujący może odstąpić od umowy o dostarczenie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej bez wzywania do dostarczenia treści lub usługi cyfrowej, jeżeli: (a) Sprzedawca oświadczył, lub z okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy ich, lub (b) Kupujący i Sprzedawca uzgodnili, lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia treści lub usługi cyfrowej miała dla Kupującego istotne znaczenie.  
 7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy: (a), w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (b), w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (c)    o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną i  uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sklep przekazał konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy; (d), w której przedmiotem są towary wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (e), w której przedmiotem są zapieczętowane nagrania dźwiękowe, nagrania wizualne lub oprogramowania komputerowego, których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 8. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi w terminie 14 dni od doręczenia towaru poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład wiadomość wysłana pocztą elektroniczną.
 9. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 10. W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca towar przedsiębiorcy na swój koszt – nie później niż w terminie 14 dni od poinformowania o odstąpieniu. Przedsiębiorca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
 11. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. 
 13. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 14. Postanowienia zawarte w § 12 Regulaminu dotyczące konsumenta, zgodnie z art. 7aa ustawy o prawach konsumenta, stosuje się również do Kupującego będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 IV.Zasady korzystania z Plików cyfrowych

 1. Zakupiony i opłacony Plik cyfrowy będzie dostępny dla Kupującego poprzez wysłanie Kupującemu na adres email wskazany przez Kupującego przy składaniu zamówienia wiadomości email wraz z linkiem do ściągnięcia Pliku cyfrowego.
 2. Pliki cyfrowe mogą być odczytane za pośrednictwem programów i urządzeń, umożliwiających odczytanie plików w wybranym formacie cyfrowym.
 3. W celu pobrania Pliku cyfrowego należy kliknąć na przycisk „LINK” znajdujący się przy danym pliku.
 4. Po kliknięciu na przycisk „LINK” zostanie udostępniony do pobrania plik w wybranym formacie – w zależności od przedmiotu zamówienia.
 5. Plik może zostać pobrany i zapisany przez Kupującego na nośniku pamięci. Sklep zapewnia możliwość pobrania i/lub zapisania pliku przez czas nieokreślony.
 6. Pliki cyfrowe nie są chronione technicznymi środkami ochrony.
 7. Kupujący ma prawo korzystać z plików wyłącznie na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Kupujący w szczególności nie jest uprawniony do: (a) rozpowszechniania Pliku cyfrowego lub jego opracowań w całości lub we fragmentach, zarówno w celu zarobkowym, jak i niezarobkowym, chyba że przepis prawa wyraźnie zezwala na takie rozpowszechnianie, (b) zwielokrotniania Pliku cyfrowego w innym celu niż dla potrzeb własnego użytku osobistego lub zgodnego z prawem korzystania z pliku, chyba że przepis powszechnie obowiązującego prawa wyraźnie zezwala na takie zwielokrotnianie.
 9. Sklep informuje, a Kupujący oświadcza, że został poinformowany, że poza przypadkami przewidzianymi przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, udostępnienie Plików cyfrowych jest niedozwolone.
 1. Reklamacje

W związku ze złożeniem zamówienia na Plik cyfrowy w Sklepie, Kupujący może zgłosić reklamację, w szczególności w przypadku, gdy: (a) zakupiony Plik cyfrowy okaże się uszkodzony lub nie jest możliwe jego uruchomienie, (b) w ciągu 24 godzin od otrzymania przez Sprzedawcę od podmiotu realizującego płatność informacji o dokonaniu pełnej płatności za Plik cyfrowy, nie zostanie udostępniona Kupującemu możliwość jego uruchomienia.

 • 10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 3. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.polubowne.uokik.gov.pl.
 4. Między innymi, Konsument ma możliwość:
 1. a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
 2. b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
 3. c) Skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 • 11 Prawa własności intelektualnej
 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści zawarte w Sklepie, produkty elektroniczne, kursy on-line, treści cyfrowe oraz materiały tekstowe, graficznie i zdjęciowe wchodzące w skład produktów fizycznych objęte są ochroną prawa autorskiego, a prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Bezprawne rozpowszechnianie treści lub materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej, mogę skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 3. Materiały przekazane lub udostępnione Użytkownikowi mogą być przez niego wykorzystywane wyłącznie do użytku osobistego w celach edukacyjnych. Użytkownik nie ma prawa powielać materiałów oraz przekazywać materiałów ani jakichkolwiek innych przedmiotów stanowiących własność intelektualną wykonawcy wykonywanej usługi osobom trzecim.
 1. Użytkownik nie jest uprawniony do rejestrowania lub utrwalania przebiegu usługi za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz.
 1. Użytkownik może robić zdjęcia w czasie szkolenia. Zdjęcia te Użytkownik może wykorzystywać tylko w celach prywatnych, wyłącznie do użytku osobistego.
 • 12 Rękojmia i gwarancja
 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt zgodny z umową.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego w razie braku zgodności towaru, treści lub usługi cyfrowej z umową (rękojmia za wady).
 3. Zakres i zasady odpowiedzialności (rękojmi) za wady regulują postanowienia Rozdziału 5a ustawy o prawach konsumenta oraz odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
 4. W związku z obowiązującymi od 1 stycznia 2023 r. zmianami przepisów dotyczących rękojmi i odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową Sprzedawca informuje, że do umów zawartych przed tą datą stosuje się dotychczasowe przepisy Kodeksu cywilnego o rękojmi (to jest przepisy obowiązujące przed 1 stycznia 2023 r.).
 5. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy którego wykorzystaniu reklamacja została złożona. 
 7. Sprzedawca nie jest gwarantem produktów objętych gwarancją producenta. W przypadku udzielenia przez gwaranta (producenta) gwarancji, jej warunki są udostępnione przy danym produkcie.
 8. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do produktu lub informacją wskazaną przy opisie produktu objętego gwarancją, udostępnioną na stronie Sklepu. Reklamacje z tytułu gwarancji mogą być składane bezpośrednio w autoryzowanych serwisach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym produktu lub w informacji wskazanej przy opisie danego produktu na stronie Sklepu.
 • 13 Płatności
 1. Dokonanie Płatności odbywa się przed realizacją Zamówienia.
 1. Usługodawca akceptuje następujące metody płatności: a) przelewy on-line, b) za pomocą karty płatniczej, c) przelew tradycyjny.
 1. Płatności on-line realizowane są za pośrednictwem operatora Przelewy24. Podczas finalizacji zamówienia po wybraniu przycisku „Płatność Online” Użytkownik zostaje przekierowany do strony serwisu Przelewy24, gdzie będzie mógł zdecydował się na płatność kartą (Visa, Maestro), przelewem bankowym lub też przelewem tradycyjnym (link do Regulaminu Serwisu Przelewy24 https://www.przelewy24.pl/regulamin).
 1. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 1. Płatność w postaci przelewu tradycyjnego są dokonywane na rachunek bankowy Usługodawcy prowadzony przez Bank Santander SA o nr: 51 1090 1535 0000 0001 5267 6626.
 1. Usługodawca przesyła Użytkownikowi dokument sprzedaży, zgodny z przepisami podatkowymi.
 1. Użytkownik wyraża zgodę na stosowanie przez Usługodawcę w rozliczeniach faktur elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
 • 12 Postępowanie reklamacyjne
 1. Użytkownik, w celu dochodzenia roszczeń wynikających z umów zawartych z Usługodawcą, ma możliwość skorzystania z postępowania reklamacyjnego.
 1. Reklamacje z tytułu rękojmi za wady Usług można składać drogą poczty elektronicznej, wysłanej na adres elektroniczny Usługodawcy, wskazany w § 2 ust. 2 Regulaminu. W treści składanej reklamacji należy podać dane kontaktowe Użytkownika, aby umożliwić Usługodawcy ustosunkowanie się do reklamacji.
 1. Usługodawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji złożonej przez Użytkownika w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia.
 1. Użytkownik będący Konsumentem posiada dodatkowo możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 1) poprzez złożenie wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, 2) skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, 3) złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 • 14 Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem elektronicznym https://oskardorosz.pl/regulamin/ umożliwiającym jego pobieranie, utrwalanie oraz drukowanie, a także dostarczany jest drogą e-mail po dokonaniu zamówienia przez Użytkownika.
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa lub nałożenia na Usługodawcę określonych obowiązków przez organy państwa, a także w celu usprawnienia działania strony internetowej i obsługi Użytkowników, poprawy ochrony ich prywatności i zapobieganiu nadużyciom. W przypadku wystąpienia jednej ze wskazanych wyżej przyczyn, Usługodawca prześle do Użytkowników, posiadających Konto w Serwisie, informację o planowanej zmianie Regulaminu wraz z podaniem linku prowadzącego do nowej treści Regulaminu oraz datą wejścia w życie Regulaminu o nowej treści. Informacja zostanie wysłana do Użytkowników na co najmniej 7 dni przed dniem wejścia w życie planowanych zmian. W celu uniknięcia wątpliwości, Usługodawca podaje, że w razie wprowadzenia zmian w Regulaminie, nie będą one miały wpływu na wykonanie Umów zawartych przed ich wejściem w życie, chyba że wprowadzone zmiany będą bardziej korzystne dla Użytkownika. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie Użytkownik posiadający Konto uprawniony jest do wypowiedzenia umowy o założenie Konta poprzez przesłanie właściwego oświadczenia na adres Usługodawca, podany w § 2 ust. 1 i 2. 3. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu strony będą starały się w pierwszej kolejności załatwiać drogą porozumienia. W razie jego braku spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.01.2020
Shopping Cart